registrace se slevou

Nepřijímáme a nevyřizujeme žádné zakázky. Činnost firmy a prodej je přerušen kvůli Covid -19.

Podmínky využití webového rozhraní Úvod » Podmínky využití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.greslicka.cz, které provozuje naše společnost

Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o., se sídlem Bělokozly 62, 285 06 Sázava,

IČ: 05282837,

není plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261179

Adresa pro doručování: Bělokozly 62, 285 06 Sázava

Telefonní číslo: +420 602/ 300 709

Kontaktní e-mail: info@greslicka.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. V těchto podmínkách užití jsou použité níže definované pojmy:

 • kupní cena (nebo jenom „cena“) je cena voucheru, která je uvedena u voucheru na webovém rozhraní;

 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

 • plněním poskytovatele (nebo jen „plněním“) se rozumí poskytnutí služby či prodej zboží poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem;

 • podmínkami užití tyto Podmínky užití webového rozhraní;

 • poskytovateli se rozumí podnikatelé či právnické osoby, které vlastním jménem prostřednictvím webového rozhraní nabízejí zboží či služby a jsou uvedení na webovém rozhraní v popisu zboží nebo služby;

 • smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo prodej zboží poskytovatelem;

 • voucher je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) obsahující podstatné informace o plnění poskytovatele, zejména popis objednané služby nebo zakoupeného zboží, informace o poskytovateli, dobu platnosti voucheru, unikátní číselný kód voucheru a způsob, jakým lze voucher uplatnit;

 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní naší společnosti umístěné na internetových stránkách www.greslicka.cz;

 • zájezdem se rozumí soubor služeb cestovní ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň ubytování, dopravu nebo jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb (musí jít vždy zároveň alespoň o dvě z výše uvedených služeb).

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

  2. Na webovém rozhraní zajišťujeme především prodej voucherů poskytovatelů, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovateli. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovateli nabízíme prostřednictvím webového rozhraní jejich zboží či služby, zveřejňujeme informace o plnění, které poskytovatelé poskytují, dle jejich pokynů a zajišťujeme poskytovatelům zaplacení kupní ceny. Smlouvu v případě nákupu voucheru uzavíráte přímo s poskytovateli a nikoli s námi. Nejsme stranou takové smlouvy a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností, které smluvním stranám z uzavřené smlouvy vyplývají, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu.

  3. Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi Vámi a poskytovateli se může řídit obchodními podmínkami poskytovatelů. S obchodními podmínkami poskytovatelů, se kterými uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit. Ustanovení těchto podmínek užití webového rozhraní má přednost před ustanoveními obchodních podmínek poskytovatelů.

  4. Na webovém rozhraní dále nabízíme k prodeji naše zboží. Je-li na webovém rozhraní u zboží na straně prodávajícího uvedena naše společnost, uplatní se na smlouvu uzavřenou mezi Vámi a naší společností Všeobecné obchodní podmínky naší společnosti. 1. OBJEDNÁVKA VOUCHERŮ

  1. Jakým způsobem lze zakoupit voucher?

Na webovém rozhraní naleznete seznam voucherů vztahující se k jednotlivým plněním poskytovatele spolu s uvedením příslušného poskytovatele, s kterým uzavíráte smlouvu a u kterého lze voucher uplatnit. U každého voucheru je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace voucherů je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. K zakoupení voucheru je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky.

  1. Jak podat objednávku?

Objednávku voucheru můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného voucheru, počet kusů, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství voucherů, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit a zaplatit“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky budete informováni. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžete být kontaktováni za účelem jejího ověření. Neověřená objednávka může být odmítnuta. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

  1. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva mezi Vámi a poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu, nebo Vám bude poskytnuto objednané plnění (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

  1. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, která doposud nebyla přijata (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky podle článku 2.3 těchto podmínek užití), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

  1. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny voucheru ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám voucher za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto podmínek užití.

Pokud cena voucheru uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, není poskytovatel povinen smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím podle článku 2.3 těchto podmínek užití.

  1. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří obchodní podmínky poskytovatele, se kterým smlouvu uzavíráte, dále Vaše objednávka a přijetí objednávky. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

  1. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu ke smlouvě nebo k podmínkám užití nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

  1. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce. 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZASLÁNÍ VOUCHERU A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

  1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím voucheru na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

  1. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před poskytnutím voucheru je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

  1. V jaké měně můžete platit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).

  1. Jakým způsobem Vám bude voucher dodán?

Zaplacený voucher Vám zašleme ve formátu PDF na Váš e-mail uvedený v objednávce. Voucher zpravidla zasíláme jako přílohu e-mailu potvrzujícího zaplacení objednávky.

  1. Jak lze čerpat plnění uvedené na voucheru?

Pro poskytnutí plnění, které je uvedená na voucheru, je nutné u poskytovatele uplatnit voucher, který Vám byl na základě Vaší objednávky zaslán. Na voucheru jsou uvedeny zejména následující údaje:

 • popis služby nebo zboží, které je předmětem voucheru;

 • identifikační údaje poskytovatele, který plnění poskytne, včetně případné adresy provozoven, kde lze voucher uplatnit;

 • doba platnosti voucheru;

 • unikátní číselný kód voucheru;

 • způsob, jakým lze voucher uplatnit (tj. předložením poskytovateli, vložením unikátního kódu při objednávce on-line apod.).

  1. Je uplatňování voucheru nějak omezeno?

Voucher lze čerpat pouze jednou. Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý voucher, má stejná práva jako osoba, která voucher zakoupila.

Doba, po kterou lze voucher uplatnit, je omezená. Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Pokud se voucher vztahuje na službu či zboží, jejichž poskytnutí je podle právních předpisů podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí (např. vlastnictví řidičského průkazu), může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.

Pokud se voucher vztahuje na poskytnutí služby, doporučujeme před čerpáním kontaktovat poskytovatele a zajistit si rezervaci vybraného termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nelze z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout.

  1. Kdy může poskytovatel voucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že poskytovatel může v určitých situacích odmítnout voucher akceptovat a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:

 • voucher byl předložen po uplynutí platnosti;

 • voucher byl již jednou vyčerpán;

 • voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;

 • poskytnutí plnění osobě, která voucher uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

  1. Kdy se na nás můžete obrátit se stížností?

Nejste-li spokojeni s kvalitou plnění, můžete se kromě reklamace přímo u poskytovatele obrátit na naši společnost prostřednictvím kontaktního e-mailu: reklamace@greslicka.cz. Situaci následně budeme řešit s poskytovatelem.

O nekvalitním plnění nás informujte co nejdříve, nejlépe do sedmi dnů od uplatnění voucheru. 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení voucheru s výjimkou případů, kdy je plněním zájezd (v případě smlouvy o zájezdu se odstoupení od smlouvy řídí jinými pravidly dle článku 4.6 těchto podmínek užití). Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

  1. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

  1. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto podmínek užití vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

  1. Jakým způsobem probíhá vrácení voucheru?

Voucher nám nemusíte zasílat zpět. Při odstoupení od smlouvy provedeme zneplatnění voucheru tak, aby jej nebylo možné použít.

  1. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

Vezměte na vědomí, že jelikož obsah voucheru nespočívá v trvalém nabytí vlastnického práva k voucheru, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na voucheru uvedeno, má samotný voucher povahu služby. Z tohoto důvodu v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemáte nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste voucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

Objednáním voucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku Vám dále nenáleží právo odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času (pokud jsou služby poskytovány v určeném termínu) ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

  1. Máte právo odstoupit od smlouvy o zájezdu?

Berte na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1840 písm. f) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu ve lhůtě 14 dnů od uzavření takové smlouvy, ani jiná práva, která občanský zákoník předpokládá při uzavírání smluv distančním způsobem (prostřednictvím internetových stránek, telefonu či emailu).

Odstoupit od smlouvy o zájezdu je možné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 2533 a § 2536 občanského zákoníku) a obchodními podmínkami poskytovatele zájezdu. Berte na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu jste povinni v souladu s obchodními podmínkami poskytovatele uhradit poskytovateli odstupné. Odstupné nejste povinni hradit v případě, že odstupujete od smlouvy v důsledku porušení povinností poskytovatele.

  1. Na koho se můžete obrátit v případě vady plnění?

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem)., zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a ustanoveními § 2537 až § 2540 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění lze uplatnit přímo u poskytovatele, se kterým jste uzavřeli smlouvu zakoupením voucheru. Kontaktní údaje poskytovatele naleznete na webovém rozhraní. 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vyplnění objednávky na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

  1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

  1. Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

  1. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067621

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  1. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme pouze konkrétnímu poskytovateli za účelem uzavření smlouvy s poskytovatelem. Poskytovatelům předáváme Vaše osobní údaje v minimálním rozsahu, který je nutný pro uzavření smlouvy nebo poskytnutí plnění.

  1. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

 • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

 • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice. 1. SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE A SOUBORY COOKIES

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

  1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a námi a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

  1. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  1. Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/ 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV1

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

  1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu. 1. OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

  1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

  2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

  4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 10. 2016