registrace se slevou

Nepřijímáme a nevyřizujeme žádné zakázky. Činnost firmy a prodej je přerušen kvůli Covid -19.

VOP Úvod » VOP

GDPR

1. Společnost  Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o., se sídlem Bělokozly 62, 285 06 Sázava, zapsaná u Spisová značka: C 261179 vedená u Městského soudu v Praze  zpracovává v případě (poptávky, jednání se smluvním partnerem, jednotlivý řemeslníkem, odpovědi na dotazy, odesílání obchodních sdělení, zpracování cenových nabídek, předání kontaktu na smluvní partnery, konzultace, analýzy, fakturace, odesílání zboží, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: následující osobní údaje: 

– jméno a příjmení
– název firmy
– adresa sídla, adresa
– IČ, DIČ
– e-mailová adresa
– číslo bankovního účtu a kód banky
– telefonní číslo
– IP adresa
(dále jen „Osobní údaje Objednatele, poptávajícího“)

2.Zpracované OÚ:

 – jméno a příjmení
– název firmy
– adresa sídla, adresa
– IČ, DIČ
– e-mailová adresa
– číslo bankovního účtu a kód banky
– telefonní číslo
– IP adresa
(dále jen „Osobní údaje Objednatele, poptávajícího“)

je nutné zpracovat pro ( Odpověď na dotaz, odesílání obchodních sdělení, zpracování cenové nabídky, předání kontaktu na smluvní partnery, konzultace, analýzy, fakturace, odesílání zboží ). Tyto osobní údaje budou společností Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o. zpracovávány po dobu 3 let.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o.tedy správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména smluvní partneři firmy Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o., jednotlivý řemeslníci, dodavatelé či odběratelé či poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, vymazání dat to v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V Sázavě dne 23. 5. 2018

Podmínky užití webového rozhraní odkaz

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o.
Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o. (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu greslicka.cz umístěného na webovém rozhraní www.greslicka.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností
Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o., se sídlem Bělokozly 62, 285 06 Sázava,
IČ: 05282837,
není plátcem DPH
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261179
Adresa pro doručování: Bělokozly 62, 285 06 Sázava
Telefonní číslo: +420 602 300 709
Kontaktní e-mail: info@greslicka.cz
jako prodávajícím
a vámi jako kupujícím

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností. Na nákup voucherů a smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní mezi Vámi a třetími osobami (dále jen „poskytovatelé“) se neuplatní tyto podmínky, ale uplatní se na ně Podmínky užití webového rozhraní a případně obchodní podmínky konkrétních poskytovatelů.
Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce, a vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.
Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.
Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.
Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:
právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy  (článek 7.3 těchto obchodních podmínek).
Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

KUPNÍ SMLOUVA
Jak uzavíráme kupní smlouvu?
Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).
Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit a zaplatit“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo emailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.
Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.
Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.
Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána emailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.
V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

AUTORSKÁ PRÁVA
1. Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o. je vlastníkem portálu Greslicka.cz
2. Obsah portálu Greslicka.cz nelze šířit, upravovat, uchovávat. Dále nelze vykonávat jiná majetková práva, pokud k takovému jednání
    společnost Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o. nedala předem souhlas.
3. Portál Greslicka.cz je autorským dílem podle zákona č.121/2000 Sb.. Společnosti Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o. vykonává
    všechna majetková práva, která se vztahují k provozovanému portálu Greslicka.cz

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:
v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
Kdy nastane splatnost kupní ceny?
V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
V jaké měně můžete platit?
Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 1500 Kč.
Dále jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

DODACÍ PODMÍNKY

Většina zboží je skladem u dodavatele. Neručíme za dostupnost zboží. Vždy po objednávce budete informování, že je zboží ještě k dispozici. V případě platby předem, pakliže zboží nebude, peníze posílame hned po zjištění zpět na Váš účet.
Jak posíláme zboží?
Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.
Jaké jsou náklady na dodání zboží?
Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.
Kdy vám zboží dodáme?
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do třech pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).
Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.
Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.
Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.
Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Jsme obchodní zprostředkovatel mezi nabízejícím a poptávajícím za provizi ( nejsme plátce DPH ) z inzerovaného předmětu. Platby přijímáme pouze převodem na číslo účtu: 4241523329/0800 ( Česká spořitelna ), nejsme plátce DPH. Upozorňujeme, že v případě uzavření obchodu s poptávajícím, tím pádem dochází k Vašemu zisku, je povinnost podle platných zákonů v ČR přiznat takový příjem na základě žinostenského listu. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.
Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušili jejich původní obal;
o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni.
Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.
K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:
kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.
Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.
Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.
Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Peníze vám vrátíme:
stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
způsobem, jaký budete požadovat.
Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu  hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2016

Způsoby doručení

Zboží doručujeme prostřednictvím námi osvědčené společnosti Toptrans. Platba za dopravu zboží probíhá při doručení zboží přímo tomuto dopravci v hotovosti viz.TOPTRANS ceník.

V našem systému je doprava spočítána podle Kg automaticky při objednávce. Toto řešení jsme vysledovali jako nejpříhodnější.     

Způsoby platby

V současné době prosím použijte přímý převod na náš bankovní účet 4241523329/0800 ( Česká spořitelna ), IBAN:CZ63 0800 0000 0042 4152 3329.

Recyklační poplatek

Vážení zákaznici,

   dne 13.8.2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení.

   Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek jsou povinné uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. Též koncoví prodejci máji povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek zvlášť, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

     Výše příspěvků pro jednotlivé typy spotřebičů je následující:

Bílá technika:

217,– Kč s DPH – velké chladicí zařízení, chladničky, kombinace chladničky a mrazničky, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchovávání a skladování potravin 
66,– Kč s DPH – pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, elektrické sporáky, ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin, ohřívače vody nad 30kg. 
12,– Kč s DPH – varné desky, mikrovlnné trouby, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, ohřívače vody od 10 do 30kg 
3,– Kč s DPH – žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy , topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, váhy, elektrické ventilátory malé. 

Recyklační příspěvek (PHE) je příspěvkem do kolektivního systému, nikoliv poplatkem za likvidaci konkrétního spotřebiče při nákupu nového.

Výrobky, pro likvidaci kterých by se neměli použit tradiční kontejnery, a které byly uvedeny na trh po 13.8.2005, jsou označeny grafickým symbolem 

Více informaci naleznete u Vašeho prodejce, nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz , nebo na stránkách kolektivních systémů Elektrowin -www.elektrowin.cz - (bílá technika).

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o.

Bělokozly 62

285 06 Sázava

 

e-mail: info@greslicka.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:Datum objednání (*)/datum obdržení (*)Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelůAdresa spotřebitele/spotřebitelůPodpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Podmínky využití webového rozhraní 

 

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.greslicka.cz, které provozuje naše společnost

Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o., se sídlem Bělokozly 62, 285 06 Sázava,

IČ: 05282837,

není plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261179

Adresa pro doručování: Bělokozly 62, 285 06 Sázava

Telefonní číslo: +420 602/ 300 709

Kontaktní e-mail: info@greslicka.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. V těchto podmínkách užití jsou použité níže definované pojmy:

 • kupní cena (nebo jenom „cena“) je cena voucheru, která je uvedena u voucheru na webovém rozhraní;

 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

 • plněním poskytovatele (nebo jen „plněním“) se rozumí poskytnutí služby či prodej zboží poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem;

 • podmínkami užití tyto Podmínky užití webového rozhraní;

 • poskytovateli se rozumí podnikatelé či právnické osoby, které vlastním jménem prostřednictvím webového rozhraní nabízejí zboží či služby a jsou uvedení na webovém rozhraní v popisu zboží nebo služby;

 • smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo prodej zboží poskytovatelem;

 • voucher je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) obsahující podstatné informace o plnění poskytovatele, zejména popis objednané služby nebo zakoupeného zboží, informace o poskytovateli, dobu platnosti voucheru, unikátní číselný kód voucheru a způsob, jakým lze voucher uplatnit;

 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní naší společnosti umístěné na internetových stránkách www.greslicka.cz;

 • zájezdem se rozumí soubor služeb cestovní ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň ubytování, dopravu nebo jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb (musí jít vždy zároveň alespoň o dvě z výše uvedených služeb).

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

  2. Na webovém rozhraní zajišťujeme především prodej voucherů poskytovatelů, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovateli. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovateli nabízíme prostřednictvím webového rozhraní jejich zboží či služby, zveřejňujeme informace o plnění, které poskytovatelé poskytují, dle jejich pokynů a zajišťujeme poskytovatelům zaplacení kupní ceny. Smlouvu v případě nákupu voucheru uzavíráte přímo s poskytovateli a nikoli s námi. Nejsme stranou takové smlouvy a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností, které smluvním stranám z uzavřené smlouvy vyplývají, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu.

  3. Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi Vámi a poskytovateli se může řídit obchodními podmínkami poskytovatelů. S obchodními podmínkami poskytovatelů, se kterými uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit. Ustanovení těchto podmínek užití webového rozhraní má přednost před ustanoveními obchodních podmínek poskytovatelů.

  4. Na webovém rozhraní dále nabízíme k prodeji naše zboží. Je-li na webovém rozhraní u zboží na straně prodávajícího uvedena naše společnost, uplatní se na smlouvu uzavřenou mezi Vámi a naší společností Všeobecné obchodní podmínky naší společnosti. 1. OBJEDNÁVKA VOUCHERŮ

  1. Jakým způsobem lze zakoupit voucher?

Na webovém rozhraní naleznete seznam voucherů vztahující se k jednotlivým plněním poskytovatele spolu s uvedením příslušného poskytovatele, s kterým uzavíráte smlouvu a u kterého lze voucher uplatnit. U každého voucheru je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace voucherů je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. K zakoupení voucheru je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky.

  1. Jak podat objednávku?

Objednávku voucheru můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného voucheru, počet kusů, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství voucherů, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit a zaplatit“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky budete informováni. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžete být kontaktováni za účelem jejího ověření. Neověřená objednávka může být odmítnuta. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

  1. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva mezi Vámi a poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu, nebo Vám bude poskytnuto objednané plnění (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

  1. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, která doposud nebyla přijata (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky podle článku 2.3 těchto podmínek užití), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

  1. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny voucheru ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám voucher za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto podmínek užití.

Pokud cena voucheru uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, není poskytovatel povinen smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím podle článku 2.3 těchto podmínek užití.

  1. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří obchodní podmínky poskytovatele, se kterým smlouvu uzavíráte, dále Vaše objednávka a přijetí objednávky. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

  1. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu ke smlouvě nebo k podmínkám užití nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

  1. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce. 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZASLÁNÍ VOUCHERU A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

  1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím voucheru na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

  1. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před poskytnutím voucheru je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

  1. V jaké měně můžete platit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).

  1. Jakým způsobem Vám bude voucher dodán?

Zaplacený voucher Vám zašleme ve formátu PDF na Váš e-mail uvedený v objednávce. Voucher zpravidla zasíláme jako přílohu e-mailu potvrzujícího zaplacení objednávky.

  1. Jak lze čerpat plnění uvedené na voucheru?

Pro poskytnutí plnění, které je uvedená na voucheru, je nutné u poskytovatele uplatnit voucher, který Vám byl na základě Vaší objednávky zaslán. Na voucheru jsou uvedeny zejména následující údaje:

 • popis služby nebo zboží, které je předmětem voucheru;

 • identifikační údaje poskytovatele, který plnění poskytne, včetně případné adresy provozoven, kde lze voucher uplatnit;

 • doba platnosti voucheru;

 • unikátní číselný kód voucheru;

 • způsob, jakým lze voucher uplatnit (tj. předložením poskytovateli, vložením unikátního kódu při objednávce on-line apod.).

  1. Je uplatňování voucheru nějak omezeno?

Voucher lze čerpat pouze jednou. Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý voucher, má stejná práva jako osoba, která voucher zakoupila.

Doba, po kterou lze voucher uplatnit, je omezená. Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Pokud se voucher vztahuje na službu či zboží, jejichž poskytnutí je podle právních předpisů podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí (např. vlastnictví řidičského průkazu), může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.

Pokud se voucher vztahuje na poskytnutí služby, doporučujeme před čerpáním kontaktovat poskytovatele a zajistit si rezervaci vybraného termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nelze z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout.

  1. Kdy může poskytovatel voucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že poskytovatel může v určitých situacích odmítnout voucher akceptovat a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:

 • voucher byl předložen po uplynutí platnosti;

 • voucher byl již jednou vyčerpán;

 • voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;

 • poskytnutí plnění osobě, která voucher uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

  1. Kdy se na nás můžete obrátit se stížností?

Nejste-li spokojeni s kvalitou plnění, můžete se kromě reklamace přímo u poskytovatele obrátit na naši společnost prostřednictvím kontaktního e-mailu: reklamace@greslicka.cz. Situaci následně budeme řešit s poskytovatelem.

O nekvalitním plnění nás informujte co nejdříve, nejlépe do sedmi dnů od uplatnění voucheru. 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení voucheru s výjimkou případů, kdy je plněním zájezd (v případě smlouvy o zájezdu se odstoupení od smlouvy řídí jinými pravidly dle článku 4.6 těchto podmínek užití). Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

  1. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

  1. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto podmínek užití vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

  1. Jakým způsobem probíhá vrácení voucheru?

Voucher nám nemusíte zasílat zpět. Při odstoupení od smlouvy provedeme zneplatnění voucheru tak, aby jej nebylo možné použít.

  1. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

Vezměte na vědomí, že jelikož obsah voucheru nespočívá v trvalém nabytí vlastnického práva k voucheru, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na voucheru uvedeno, má samotný voucher povahu služby. Z tohoto důvodu v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemáte nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste voucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

Objednáním voucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku Vám dále nenáleží právo odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času (pokud jsou služby poskytovány v určeném termínu) ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

  1. Máte právo odstoupit od smlouvy o zájezdu?

Berte na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1840 písm. f) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu ve lhůtě 14 dnů od uzavření takové smlouvy, ani jiná práva, která občanský zákoník předpokládá při uzavírání smluv distančním způsobem (prostřednictvím internetových stránek, telefonu či emailu).

Odstoupit od smlouvy o zájezdu je možné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 2533 a § 2536 občanského zákoníku) a obchodními podmínkami poskytovatele zájezdu. Berte na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu jste povinni v souladu s obchodními podmínkami poskytovatele uhradit poskytovateli odstupné. Odstupné nejste povinni hradit v případě, že odstupujete od smlouvy v důsledku porušení povinností poskytovatele.

  1. Na koho se můžete obrátit v případě vady plnění?

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem)., zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a ustanoveními § 2537 až § 2540 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění lze uplatnit přímo u poskytovatele, se kterým jste uzavřeli smlouvu zakoupením voucheru. Kontaktní údaje poskytovatele naleznete na webovém rozhraní. 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vyplnění objednávky na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

  1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

  1. Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

  1. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067621

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  1. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme pouze konkrétnímu poskytovateli za účelem uzavření smlouvy s poskytovatelem. Poskytovatelům předáváme Vaše osobní údaje v minimálním rozsahu, který je nutný pro uzavření smlouvy nebo poskytnutí plnění.

  1. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

 • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

 • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice. 1. SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE A SOUBORY COOKIES

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

  1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a námi a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

  1. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  1. Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerůhttp://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/ 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV1

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

  1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu. 1. OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

  1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

  2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

  4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 10. 2016