registrace se slevou

Nepřijímáme a nevyřizujeme žádné zakázky! Prodej a firma je uzavřena. Všechno je stornováno. E-shop je na prodej.

Zachranujeme.CZ/VOP poskytovaní_služeb Úvod » Zachranujeme.CZ/VOP poskytovaní_služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené na základě poptávky učiněné prostřednictvím on-line serveru Zachranujeme.CZ umístěného na webovém rozhraní www.zachranujeme.cz, který provozuje naše společnost

Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o., se sídlem Bělokozly 62, 285 06 Sázava,

IČ: 05282837,

není plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261179

Adresa pro doručování: Hvozdíkova 11, 106 00, Praha 10

Telefonní číslo: +420 602 300 709

Kontaktní e-mail: info@cz-zlateruce.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

cenou se rozumí cena za poskytnutí služby;

občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

obchodní podmínky (nebo jen „podmínky“) jsou tyto všeobecné obchodní podmínky v platném znění;

záchranář, agent se rozumí osoba, jejíž plnění Vám zprostředkujeme na základě smlouvy o poskytování služeb;

službou se rozumí plnění, které Vám poskytne záchranář, agent na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a záchranářem, agentem;

smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená mezi Vámi a záchranářem, agentem jako třetí osobou, kterou Vám pomáháme zprostředkovat, nebo smlouva uzavřená mezi Vámi a naší společností;

webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní umístěné na internetových stránkách www.zachranujeme.cz;

zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

zaměřením záchranáře, agenta se rozumí konkrétní úsilí a činnost, kterou vykonává, např. poradenství, fyzická či další obdobná činnost dle aktuálních údajů na webovém rozhraní.

 

Jaká je funkce webového rozhraní?

Na webovém rozhraní zajišťujeme uspokojení Vaší poptávky po určité službě, a to především zprostředkováním uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Vámi a záchranáři, agenty, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a záchranářem, agentem. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a záchranářem, agentem nabízíme jejich služby, zveřejňujeme informace o službách, které záchranáři, agenti poskytují, dle jejich pokynů a zajišťujeme záchranářům, agentům zaplacení ceny za službu.

Kromě zprostředkování uzavření smlouvy se záchranářem, agentem Vám dle našeho uvážení můžeme na základě Vaší poptávky nabídnout služby naší společnosti.

S kým uzavíráte smlouvu?

Zašleme-li Vám na základě Vaší poptávky nabídku nebo nabídky záchranářů, agentů, kteří jsou třetími osobami, uzavíráte smlouvu přímo s těmito záchranáři, agenty a nikoliv s námi. V takovém případě prostřednictvím webového rozhraní pouze zprostředkováváme kontakt mezi Vámi a  záchranářem, agentem a nejsme smluvní stranou smlouvy uzavřené mezi Vámi a záchranářem, agentem. Neneseme tak žádnou odpovědnost za splnění povinností vyplývajících smluvním stranám z  takové smlouvy ani za případnou újmu touto smlouvou způsobenou.

Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi Vámi a záchranáři, agenty se může řídit obchodními podmínkami záchranářů agentů. S obchodními podmínkami záchranářů, agentů, se kterými uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit. Ustanovení těchto podmínek má přednost před ustanoveními obchodních podmínek záchranářů, agentů.

Zašleme-li Vám na základě Vaší poptávky nabídku plnění naší společnosti, uzavíráte smlouvu o poskytování služeb přímo s naší společností. Na takové smlouvy se uplatní tyto obchodní podmínky a naše společnost nese odpovědnost za splnění povinností, které nám z takové smlouvy vyplývají. Na skutečnost, že smlouvu uzavíráte přímo s naší společností, budete vždy upozorněni.

Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

za určitých podmínek právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 4 těchto obchodních podmínek);

právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní nebo v naší vzájemné e-mailové komunikaci);

právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy  (článek 6.3 těchto obchodních podmínek).

Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

Podmínkami užití webového rozhraní www.zachranujeme.cz, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy,

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se kromě výše uvedených dokumentů a právních předpisů řídí také:

obchodními podmínkami záchranářů a agentů, se kterými uzavíráte smlouvu o poskytování služeb, nebo

Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci, uzavíráte-li smlouvou o poskytování služeb s naší společností.

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Jak dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku služeb a zaslali nám potvrzení objednávky (rekapitulace).

Jak podat objednávku služeb?

Před podáním závazné objednávky je třeba nejprve podat nezávaznou poptávku prostřednictvím formuláře dostupného na webovém rozhraní www.zachranujeme.cz . V poptávkovém formuláři je třeba zejména co nejpřesněji popsat, o jaké plnění máte zájem. K formuláři je možné přiložit i obrazový materiál. Vezměte na vědomí, že v případě, že tento obrazový materiál porušuje autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví jiných osob, odpovídáte za následky porušení těchto práv.

Na základě poptávky Vám na e-mailovou adresu uvedenou v poptávkovém formuláři zašleme návrhy služeb a cenové nabídky jednotlivých záchranářů, agentů včetně možného termínu plnění. Případně Vám můžeme zaslat naší nabídku služeb. V případě, že s některou z nabídek, nebo s naší nabídkou souhlasíte, můžete následně podat objednávku. Objednávku můžete podat vždy e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní www.zachranujeme.cz umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat zejména označení nabídky záchranáře, agenta, kterou si zvolíte, a Vaše kontaktní údaje (zejména fakturační).

Po odeslání objednávky Vám zašleme rekapitulaci Vaší objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména zvolenou nabídku plnění. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Pokud s údaji v rekapitulaci souhlasíte, potvrďte objednávku zasláním souhlasné odpovědi na zprávu s rekapitulací. Údaje uvedené v rekapitulaci v takovém případě považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je nám doručeno potvrzení objednávky (rekapitulace) z Vaší strany. Pokud by k potvrzení objednávky (rekapitulace) nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za poskytnutí služeb nebo dojde k plnění služby (podle toho, co nastane dříve).

Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku můžete kdykoliv před potvrzením objednávky (rekapitulace) zrušit telefonicky nebo e-mailem. Po potvrzení objednávky (rekapitulace) jsou všechny objednávky závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří obchodní podmínky záchranáře, agenta, se kterým smlouvu uzavíráte, nebo tyto obchodní podmínky, uzavíráte-li smlouvu s naší společností, dále Vaše objednávka a potvrzení objednávky (rekapitulace). Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

 

 

Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Jakým způsobem je hrazena cena za poskytnutí služby u záchranářů a agentů?

Cena je hrazena přímo záchranáři, agentovi dle jeho platebních podmínek. Tyto podmínky Vám budou vždy sděleny před závazným potvrzením objednávky v rekapitulaci objednávky.

Jakým způsobem uhradíte cenu naší společnosti?

Uzavíráte-li smlouvu s naší společností, hradíte cenu přímo nám. Cenu uhradíte bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v rekapitulaci objednávky). Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní www.zachranujeme.cz

Cena je splatná do pěti dnů od potvrzení objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Platba je možná v českých korunách (Kč).

Jak a kdy Vám bude služba poskytnuta?

Po uzavření smlouvy budete kontaktováni ze strany záchranáře, agenta, se kterým si domluvíte vše potřebné k poskytnutí služby, tedy zejména popíšete své požadavky a domluvíte se na čase a místě poskytnutí služby.

Uzavíráte-li smlouvu s naší společností, budete kontaktování přímo námi.

Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 4 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba nebude poskytnuta, ledaže o to výslovně písemnou formou požádáte. Udělení souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy je možné i v průběhu objednávání služby. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte, a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto obchodních podmínek.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy uzavřené s naší společností můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit. Souhlasem s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí.

Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

službu není z objektivních příčin možné za původních podmínek poskytnout;

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

Neměli jsme dostatek informací k provedení našeho zákroku, úkonu či usilí

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze Vám vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

Uzavíráte-li smlouvu s naší společností, budeme při uplatňování práv z vadného plnění postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

Uzavíráte-li smlouvu se záchranáři, agenty, je nutné uplatnit Vaše práva z vadného plnění přímo u záchranářů, agentů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.ledna 2018