registrace se slevou

Nepřijímáme a nevyřizujeme žádné zakázky. Činnost firmy a prodej je přerušen kvůli Covid -19.

Zákon o zbraních Úvod » Zákon o zbraních

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

 • Obecné informace
 • Zbraně nepodléhající zákonu o zbraních
 • Zbraně podléhající registraci (úvod)
 • Kategorie A – „Zakázané zbraně“
 • Kategorie B – „Zbraně podléhající povolení“
 • Kategorie C – „Zbraně podléhající ohlášení“
 • Kategorie D – „Zbraně nepodléhající registraci“

Obecné informace

Obecné informace

Pod pojmem „zbraň“ rozumí různé právní předpisy často různé věci. V právu se nejčastěji objevují dvě koncepce pojmu zbraň:

Trestněprávní definice (obecné pojetí). Podle této koncepce, je zbraní cokoli, co může učinit útok proti tělu důraznějším (srov. § 118 trestního zákoníku); v tomto pojetí může být zbraní v zásadě jakýkoli předmět, látka či jiný prostředek nebo ovladatelná energie, které jsou použity (použitelné) k útoku proti tělesné integritě jiného člověka. Je tedy v zásadě jedno, je-li jako zbraň použita střelná zbraň, výbušnina, nůž, automobil, kus provazu či nádoba s žíravinou. Použití zbraně v tomto slova smyslu je typicky důvodem pro uložení vyšší sankce za protiprávní jednání. Některé jiné zákony například umožňují příslušníkům bezpečnostních sborů odebrat za určitých podmínek osobám předměty, které by mohly být takto coby zbraně použity.

Definice zákona o zbraních (správní pojetí). Zbraní v tomto pojetí se rozumí užší množina podle určitých technických hledisek specifikovaných předmětů. V případě českého zákona o zbraních jde o střelné zbraně a střelivo do nich. Do jeho působnosti však spadají i některé další předměty – střelivo, některé doplňky a příslušenství zbraní (noktovizní a laserové zaměřovače, tlumiče hluku výstřelu), nálezy munice (např. bomby, granáty, dělostřelecká munice zachovaná v zemi převážně z 2. světové války, nebo zanechaná na území bývalých vojenských prostorů). Účelem tohoto pojetí je regulace držení zbraní, jejich nabývání a jiné způsoby nakládání s nimi, podmínky, které jsou na osoby se zbraněmi nakládající kladeny atd. V mnoha státech (včetně jiných členských států Evropské unie) je však i toto pojetí zbraní širší a specifické podmínky a zákazy se vztahují i na jiné zbraně než jen střelné (např. na nože, obušky, pepřové spreje apod.). Před jakoukoli cestou do zahraničí je proto vhodné se informovat zda a případně za jakých podmínek, je možné do dané země cestovat s předměty určenými k obraně, noži, paralyzéry (nemluvě o střelných zbraních).

Zbraně podléhající zákonu o zbraních, kategorie zbraní

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, upravuje střelné zbraně a střelivo do nich. Střelnou zbraní se rozumí zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost. Jde především o palné zbraně, u kterých je funkce odvozena od uvolnění chemické energie (nejběžněji hoření střelného prachu), mechanické zbraně využívající nahromaděné mechanické energie (luky, kuše, praky atd.) a plynové zbraně, v nichž je využit stlačený plyn nebo vzduch (tzv. vzduchovky, větrovky apod.).

Zákon o zbraních definuje 4 kategorie zbraní (A až D), přičemž s každou z těchto kategorií spojuje různou míru požadavků a podmínek, které je nutné splnit k jejich získání, resp. kladených na jejich držitele:

Kategorie A – „Zakázané zbraně“
Kategorie B – „Zbraně podléhající povolení“
Kategorie C – „Zbraně podléhající ohlášení“
Kategorie D – „Zbraně nepodléhající registraci“

Zbraně kategorie A, B a C podléhají registraci u příslušného útvaru policie a nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit je může pouze osoba k tomu oprávněná – držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba) nebo držitel zbrojní licence (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba). Zbraně kategorie D může nabývat do vlastnictví, držet a za určitých podmínek též nosit jakákoli svéprávná plnoletá osoba nebo právnická osoba, i tehdy, nejedná-li se o držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

Zbraně nepodléhající zákonu o zbraních

Zbraně nepodléhající zákonu o zbraních

Zákon o zbraních se vztahuje na:

 • střelné zbraně (podléhající i nepodléhající registraci)
 • střelivo, včetně munice
 • noktovizní a laserové zaměřovače, tlumiče hluku výstřelu

Na jiné předměty, byť mají charakter zbraní či obranných prostředků, se zákon o zbraních nevztahuje. Příklady předmětů, na jejichž nabývání, držení a nošení se zákon o zbraních nevztahuje:

 • chladné zbraně (nože, sekery, meče, mačety, obušky apod.)
 • elektrické paralyzéry
 • obranné spreje
 • střelné zbraně, které nesplňují kritéria zákona o zbraních a z důvodu nízkého výkonu či jen imitování zbraně se nejedná ani o zbraně kategorie D (mechanické střelné zbraně s napínací silou nižší než 150 N, hračky na kapsle, imitace a atrapy zbraní)
 • doplňky a příslušenství zbraní (části zbraní, které nejsou hlavní částí zbraně, zaměřovací dalekohledy atd.)

Je třeba upozornit, že rozsah regulace zahraničních přepisů o zbraních se může výrazně lišit a v jiných zemích je běžně zakázáno například nošení chladných zbraní, držení paralyzérů nebo obranných sprejů. Porušení těchto zákazů je běžně považováno za přestupek či trestný čin a může vést k citelným postihům. Důrazně proto doporučujeme, hodláte-li si při cestě do zahraničí vzít s sebou některý z výše uvedených předmětů, informovat se před cestou na právní úpravu držení takových předmětů (zbraní) v dané zemi (popř. též ve státě, kterým budete na své cestě projíždět). Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra nemá u většiny států tyto informace k dispozici a je třeba se obrátit přímo na příslušný zastupitelský úřad dané země.

Zbraně podléhající registraci (úvod)

Zbraně podléhající registraci (úvod)

Převážná část právní úpravy obsažené v zákoně o zbraních se týká nakládání se zbraněmi podléhajícími registraci. Tyto zbraně může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit pouze

 • držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba)
 • držitel zbrojní licence (právnická osoba a podnikající fyzická osoba)
 • cizinec, který je držitelem zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva
 • držitel povolení k vývozu podle zákona č. 228/2005 Sb. (v případě vývozu mimo území Evropské unie).

 

Specifická právní úprava se týká nabytí vlastnictví ke zbrani podléhající registraci, resp. střeliva do ní děděním. Příslušná úprava je obsažena v ustanovení § 66 zákona o zbraních. Není-li dědic držitelem příslušného oprávnění k držení daných zbraní či střeliva, je oprávněn do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence (a v závislosti na konkrétní kategorie dané zbraně též o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva).

Kategorie A – „Zakázané zbraně“

Kategorie A – „Zakázané zbraně“

Jedná se o zbraně, které mají výrazně vysokou účinnost, která již není zákonodárcem (resp. směrnicí Rady 91/477/ES) považována za běžně využitelnou pro většinu legitimních civilních účelů (např. dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně, tlumiče hluku výstřelu apod.), nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika (jedná se o zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely, jde o nedovolené výrobní provedení atd.).

Kromě zbrojního průkazu či zbrojní licence je k nabytí vlastnictví, držení, popř. nošení zbraní kategorie A nezbytné udělení výjimkypříslušným útvarem policie. Na vydání výjimky nemá žadatel právní nárok a příslušný útvar policie coby správní orgán posuzuje žádost především z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti. Držiteli zbrojního průkazu může být výjimka vydána pouze ke sběratelským účelům a v případě držitelů zbrojního průkazu skupiny C a platného loveckého lístku též konkrétně k nabytí vlastnictví, držení a nošení noktovizního zaměřovače. Žádost je možné podat na předepsaném tiskopise.

Konkrétně vymezuje zbraně kategorie A ustanovení § 4 zákona o zbraních; kategorie A je jedinou kategorií zbraní podle zákona o zbraních, do které spadají též jiné předměty než zbraně. Pod pojmem zbraní kategorie A se rozumí rovněž zakázané střelivo (včetně vojenské munice) a zakázané doplňky zbraní.

Zakázané zbraně

 • vojenské zbraně, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití,
 • samočinné (plně automatické) zbraně,
 • zákeřné zbraně,
 • palné zbraně, které nelze identifikovat jako zbraně pomocí detekčních a rentgenových přístrojů a zbraně.
 • plynové nebo expanzní zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení podle vyhlášky č. 372/2002 Sb.,
 • střelná nástrahová zařízení.
 • zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači.

Zakázané střelivo

 • střelivo s průbojnou, výbušnou nebo zápalnou střelou,
 • střelivo pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku,
 • střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení,
 • munice (například granáty, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, miny, nástražná výbušná zařízení včetně zařízení pro dálkový odpal, hlavní části munice jako jsou dělostřelecké střely, rozněcovače a iniciátory).

Zakázané doplňky zbraní

 • tlumiče hluku výstřelu,
 • zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů,
 • laserové zaměřovače.

Kategorie B – „Zbraně podléhající povolení“

Kategorie B – „Zbraně podléhající povolení“

Jedná se o zbraně, které jsou považovány za účinnější než zbraně kategorie C (např. samonabíjecí kulové zbraně se zásobovacím ústrojím s vyšší kapacitou), nebo je možné je snadněji skrýt (např. krátké kulové zbraně).

Podmínkou nabytí zbraně je kromě zbrojního průkazu nebo zbrojní licence také vydání povolení příslušným útvarem policie. Na vydání povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B má žadatel právní nárok, pokud k tomu má řádný důvod. Zákon o zbraních taxativně vymezuje, co se považuje za řádný důvod:

 • provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
 • uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
 • provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
 • zajišťování ostrahy majetku a osob,
 • zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,
 • ochrana života, zdraví nebo majetku.

Žadatel musí některý z těchto důvodů uvést přímo v tiskopise žádosti o vydání povolení.

Zbraněmi kategorie B podle § 5 zákona o zbraních jsou:

 • krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně (za krátkou je považována zbraň s hlavní kratší než 300 mm a celkovou délkou menší než 600 mm),
 • krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
 • jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
 • dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje nebo u nichž je podávací ústrojí odnímatelné,
 • opakovací nebo samonabíjecí brokovnice s hlavní dlouhou nejvýše 600 mm,
 • samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní,
 • signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.

Kategorie C – „Zbraně podléhající ohlášení“

Kategorie C – „Zbraně podléhající ohlášení“

Zbraně kategorie C může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence. „Příslušnou“ skupinou zbrojního průkazu se rozumí především držitel zbrojní průkazu skupiny A, B, C nebo E (držitelé zbrojního průkazu skupiny D nejsou oprávněni nabývat zbraně podléhající registraci sami do vlastnictví a zbrojní průkaz skupiny F se vztahuje k provádění pyrotechnického průzkumu, nikoli k nakládání se střelnými zbraněmi). K nabytí zbraně kategorie C se krom předložení zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence již doložení dalších dokumentů podle zákona o zbraních nevyžaduje.

Zbraněmi kategorie C podle § 6 zákona o zbraních jsou:

 • jednoranové nebo víceranové zbraně (krátké i dlouhé) pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
 • dlouhé jednoranové, víceranové a opakovací (s výjimkou opakovacích brokovnic s hlavní kratší než 600 mm) zbraně,
 • samonabíjecí dlouhé zbraně s pevným zásobovacím ústrojím, které nepojme více než 3 náboje (s výjimkou samonabíjecích brokovnic s hlavní kratší než 600 mm a zbraní majících vzhled zbraní samočinných),
 • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J (výkonné „vzduchovky“, větrovky apod.), s výjimkou paintballových zbraní,
 • více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů (typicky perkusní revolvery).

Kategorie D – „Zbraně nepodléhající registraci“

Kategorie D – „Zbraně nepodléhající registraci“

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit plnoletá a plně svéprávná fyzická osoba a nebo právnická osoba.

Jedná se o různorodou skupinu zbraní včetně volně prodejných vzduchovek, předovek a znehodnocených zbraní.

Ke střelbě z těchto zbraní (včetně používání paintballových a airsoftových zbraní při hrách) musí být určen bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo musí být takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba. Vyžaduje se rovněž, aby osoby nacházející se na takovém místě, kde probíhá střelba použily vhodné ochranné pomůcky. Střelba z těchto zbraní je pak zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osob nebo způsobena škoda na majetku.

Ze zbraní s perkusními, křesadlovými, kolečkový nebo doutnákovými zámky a z tzv. historických zbraní je možné střílet pouze na střelnici a tyto zbraně musí být označeny platnou zkušební značkou podle zákona č. 156/2000 Sb. Výjimku představuje jen možnost střílet z těchto zbraní při divadelních představeních, rekonstrukcích historických bitev a jiných kulturních akcích, ze zbraní však nesmí být nevystřelovány střely a jejich držitelé jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na skutečnost, že i při „slepém“ výstřelu dochází k vymetení drobných částeček (neshořelých zrn prachu, ucpávky atd.) a výšlehu z hlavně.

Přestože se v tomto případě nepoužijí ustanovení zákona o zbraních upravující konkrétní požadavky na zabezpečení zbraní, je držitel zbraně kategorie D povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Specifické požadavky ohledně skladování střeliva, černého prachu a zápalek ovšem stanoví též i držitelům zbraní kategorie D nařízení vlády č. 338/2002 Sb. Zákon o zbraních také omezuje množství bezdýmného nebo černého prachu (maximálně 3 kilogramy) a zápalek (maximálně 1 000 kusů), které smí držitel zbraně kategorie D přechovávat; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Držitel zbraně kategorie D nesmí tuto zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li například právě o rekonstrukce historických bitev, divadelní představení apod. Stejně tak nesmí její držitel zbraň kategorie D nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci. Držitel, který nosí znehodnocenou zbraň, musí navíc u sebe mít potvrzení o znehodnocení.

Převést vlastnictví nebo přenechat zbraň kategorie D nebo střelivo do ní může její držitel opět pouze osobě, která je k jejich držení oprávněna, tedy je plnoletá a plně způsobilá k právním úkonům (popř. se jedná o právnickou osobu).

Zbraněmi kategorie D podle § 7 zákona o zbraních jsou:

 • historické zbraně (střelná zbraň, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890),
 • zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
 • palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
 • plynové zbraně na vzduchovou kartuš (včetně např. paintballových zbraní),
 • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
 • expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
 • mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
 • znehodnocené zbraně, na kterých byly v souladu s vyhláškou č. 371/2002 Sb. provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 • zbraně, na kterých byly v souladu s vyhláškou č. 371/2002 Sb. řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
 • neaktivní střelivo a munice (jde o střelivo a munici, které neobsahují výbušniny ani jiné aktivní muniční náplně; patří sem delaborované střelivo a munice, znehodnocené střelivo a munice, řez střeliva a munice a makety střeliva a munice),
 • další střelné zbraně neuvedené v kategoriích A až C (jde zbytkovou položku, která se vztahuje spíše na teoretickou možnost objevení se zbraně, kterou by nebylo možné zařadit mezi zbraně kategorie A až C, např. vyvinutí zbraně zcela nového funkčního principu).