registrace se slevou

Nepřijímáme a nevyřizujeme žádné zakázky. Činnost firmy a prodej je přerušen kvůli Covid -19.

Zprostředkovatelská partnerská smlouva Úvod » Zprostředkovatelská partnerská smlouva

Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování se vztahují na rámcové smlouvy o zprostředkování uzavřené prostřednictvím on-line portálu greslicka.cz umístěného na webovém rozhraní www.greslicka.cz mezi naší společností

Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o., se sídlem Bělokozly 62, 285 06 Sázava,

IČ: 05282837,

není plátcem DPH

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261179

Adresa pro doručování: Hvozdíkova 11, 106 00, Praha 10

Telefonní číslo: +420 602/ 300 709

Kontaktní e-mail: info@cz-zlateruce.cz

jako zprostředkovatelem

a podnikatelem či právnickou osobou

jako poskytovatelem

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. V těchto obchodních podmínkách jsou použité níže definované pojmy:

 • koncová cena plnění je cena, za kterou je na webovém rozhraní plnění (které je obsahem voucheru) nabízeno koncovým zákazníkům;

 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

 • plněním poskytovatele (nebo jen „plněním“) se rozumí poskytnutí služby či prodej zboží poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem;

 • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování. Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o zprostředkování, kterou prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (webové rozhraní, e-mail, telefon) uzavírá zprostředkovatel s poskytovatelem;

 • smlouvou se rozumí rámcová smlouva o zprostředkování, kterou prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (webového rozhraní, e-mailu, telefonu) uzavírá zprostředkovatel s poskytovatelem. Součástí smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky;

 • voucher je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) obsahující podstatné informace o plnění poskytovatele, zejména popis objednané služby nebo zakoupeného zboží, informace o poskytovateli, dobu platnosti voucheru, unikátní číselný kód voucheru a způsob, jakým lze voucher uplatnit;

 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní zprostředkovatele umístěné na internetových stránkách www.greslicka.cz;

 • zákazníkem se rozumí osoba, která prostřednictvím webového rozhraní uzavírá s poskytovatelem smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí plnění na základě předložení zakoupeného voucheru;

 • zprostředkovanou smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi zákazníkem a poskytovatelem a zprostředkovaná zprostředkovatelem prostřednictvím webového rozhraní.

  1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování uzavírání smluv o prodeji zboží nebo poskytování služeb, popřípadě jiných smluv uzavřených prostřednictvím webového rozhraní a zajištění souvisejícího marketingu a propagace zprostředkovatelem pro poskytovatele.

  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly, a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

 1. Smlouva a povinnosti smluvních stran

  1. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby poskytovatel kontaktoval zprostředkovatele prostřednictvím kontaktního e-mailu, popřípadě telefonicky či jiným vhodným způsobem. Kontaktování zprostředkovatele dle předchozí věty je považováno za podání návrhu na uzavření smlouvy dle § 1731 občanského zákoníku. Podání návrhu dle tohoto odstavce je závazné.

  2. Po obdržení návrhu dle odstavce 2.1 obchodních podmínek zašle zprostředkovatel poskytovateli přijetí nabídky poskytovatele. Součástí přijetí nabídky dle předchozího odstavce jsou provizní a platební podmínky za zprostředkování. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se obě smluvní strany dohodnou na podmínkách zprostředkování. Mezi podmínky zprostředkování se řadí zejména:

 • podrobná specifikace zboží či služby, které má poskytovatel zájem prostřednictvím webového rozhraní prodávat (zejména druh, kvalita a jakost, dále údaje jako např. délka pobytu apod.);

 • koncová cena plnění;

 • platnost voucheru;

 • maximální počet voucherů k prodeji;

 • maximální počet voucherů na jednoho zákazníka;

 • provize zprostředkovatele za uzavření smlouvy.

  1. K uzavírání smlouvy dochází zpravidla pomocí prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím webového rozhraní, e-mailu nebo telefonu.

  2. Do pěti dnů od uzavření smlouvy dle článku 2.2 obchodních podmínek je zprostředkovatel povinen vytvořit webovou prezentaci plnění, které má poskytovatel zájem prostřednictvím webového rozhraní nabízet, včetně voucheru. Prezentace musí obsahovat popis plnění, informace o poskytovateli, dobu platnosti voucheru, unikátní číselný kód voucheru a způsob, jakým lze voucher uplatnit. Poskytovatel je povinen vytvořenou webovou prezentaci a voucher schválit, popřípadě se obrátit na zprostředkovatele s žádostí o úpravu webové prezentace či voucheru, prostřednictvím e-mailové komunikace. Po schválení webové prezentace a voucheru poskytovatelem umístí bez zbytečného odkladu zprostředkovatel webovou prezentaci na webové rozhraní.

  3. Poskytovatel je povinen umožnit zprostředkovateli přístup ke všeobecným obchodním podmínkám poskytovatele, které se uplatní pro nákup zboží a služeb prostřednictvím webového rozhraní. Poskytovatel odpovídá za to, že jsou jeho obchodní podmínky v souladu s platnou legislativou, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Poskytovatel je dále povinen dodat zprostředkovateli obrazový materiál vztahující se k poskytovanému plnění (zejména fotografie zboží či fotografie související s poskytovanou službou, např. fotografie ubytovacích prostor apod.). Poskytovatel zároveň dává zprostředkovateli souhlas se stažením a použitím obrazového materiálu z internetových stránek poskytovatele. Poskytovatel stvrzuje, že disponuje s příslušnými autorskými právy či s právy souvisejícími s právem autorským a licencemi k obrazovému materiálu a že je oprávněn umožnit poskytnutí obrazového materiálu třetím osobám včetně zprostředkovatele, v opačném případě je poskytovatel povinen k náhradě škody, která zprostředkovateli neoprávněným nakládáním s obrazovým materiálem vznikne.

 1. Platební podmínky

  1. Zákazník platí za poskytnutí plnění přímo zprostředkovateli při nákupu voucheru.

  2. Zprostředkovatel zaplatí za poskytnuté plnění poskytovateli koncovou cenu plnění sníženou o sjednanou provizi zprostředkovatele. Sjednaná provize tvoří odměnu zprostředkovatele, která zahrnuje daň z přidané hodnoty a veškeré náklady zprostředkovatele spojené se zprostředkováním  smlouvy o poskytování služeb. Zprostředkovatel i poskytovatel výslovně souhlasí se vzájemným započtením pohledávek vyplývajících z tohoto článku.

  3. Zprostředkovatel se zavazuje uhradit koncovou cenu služeb poskytovateli na základě faktury, kterou poskytovatel vystaví vždy k 1. dni měsíce následujícího po měsíci, kdy byla cena plnění, která je stanovena ve voucheru, uhrazena zákazníkem. Faktura je splatná do 5 dnů od jejího doručení zprostředkovateli. Odstoupení od zprostředkované smlouvy nemá na toto ustanovení vliv.

  4. Faktura musí vždy obsahovat kód voucheru, na základě kterého bylo plnění poskytnuto, číslo objednávky, název plnění (označení zboží nebo služby) a, je-li plněním služba, její základní parametry (délka, počet osob, příplatky), jméno účastníka a datum poskytnutí plnění. Faktury budou zasílány zprostředkovateli pouze elektronicky.

  5. Sníží nebo zvýší-li poskytovatel koncovou cenu plnění v období, kdy je plnění (ve formě voucheru) dostupné na webovém rozhraní, je povinen o tomto kroku do 3 dnů písemně (dostačující je e-mailem) informovat zprostředkovatele. V návaznosti na oznámení dle předchozí věty se mohou zprostředkovatel a poskytovatel dohodnout na zvýšení koncové ceny plnění. V případě, že se zprostředkovatel a poskytovatel na zvýšení koncové ceny plnění nedohodnou, platí původní ujednání zprostředkovatele a poskytovatele o koncové ceně plnění.

 2. Trvání smlouvy

  1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 1 roku od uzavření smlouvy podle články 2.2 těchto podmínek.

  2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených ve smlouvě, nebo výpovědí dle následujících ustanovení. Odstoupení i výpověď musí být písemné. Odstoupení od smlouvy i výpověď lze učinit e-mailem.

  3. Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, nebo jednostrannou písemnou výpovědí bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď není důvodem k nevyplacení oprávněných nároků kterékoliv ze smluvních stran.

  4. Obě smluvní strany mohou dále smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem, nebo přes písemné upozornění opakovaně méně závažným způsobem smlouvu.

  5. Skončení smlouvy nemá vliv na poskytnutí plnění, která již byla zakoupena prostřednictvím webového rozhraní.

 3. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky zprostředkovatele

  1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být poskytovateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Poskytovatel se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;

 • neposkytnout je bez souhlasu zprostředkovatele jiné osobě;

 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

 • nevyužít je jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje, kontakty a data zákazníků, které mu zprostředkovatel poskytne pro účely uzavření smlouvy se zákazníkem či pro účely plnění z voucheru, nebude dále využívat k marketingovým účelům a bude s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

  2. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10 2016.